تابلو فرمان

تابلو فرمان

این تابلو فرمان هم مانند تابلو فرمان در موتور خانه قرار میگیرد و وظایف مختلفی از قبیل 

  • پذیرش درخواستها از کابین و طبقات
  • تشخیص موقعیت کابین در هر لحظه
  • پاسخگویی به درخواستها با توجه به نوع سرویسدهی
  • حفاظت الکتریکی از تجهیزات
  • کنترل جهت حرکت و سرعت موتور اصلی
  • کنترل تجهیزات الکتریکی مانند : درب کابین ، ترمز و …
  • نظارت بر حرکت بدون خطر کابین

به عهده دارد .